WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

duchowni_pytajaDuchowni pytają o AA

Anonimowi Alkoholicy nie są stowarzyszeniem religijnym. A jednak bardzo wiele zawdzięczają duchownym różnych wyznań, którzy od samych początków wspólnoty, sięgających 1935 roku, okazują jej przyjaźń i wsparcie.

Źródłem tego przyjaznego stosunku jest zrozumienie i tolerancja – zrozumienie możliwości i ograniczeń AA jako wspólnoty oraz tolerancja dla słabości jej uczestników, mężczyzn i kobiet, których aspiracje duchowe mogą przewyższać ich ludzkie jedynie zdolności.

Mijałby się z prawdą kto by utrzymywał, że wszyscy uczestnicy AA są rozbudzeni duchowo. Wielu z nich również nie jest formalnie związanych z żadną doktryną religijną. Ale niezliczeni Anonimowi Alkoholicy – także ci, którzy nie wyznają żadnej religii – świadczą o tym, że zaznali odradzającej mocy płynącej z wzajemnego dzielenia się troską zawierzeniem i miłością.

Anonimowi Alkoholicy żywią nadzieję, że będą mogli nadal, jak dotychczas, występować jako pomocny sprzymierzeniec wszystkich duchownych, którym również leży na sercu sprawa zdrowienia alkoholików.
Jak wygląda mityng AA

Mityngi AA prowadzone są przez autonomiczne grupy na całym świecie. Jest wiele odmian mityngów, ale zasadniczo dzielą się one na dwa rodzaje: mityngi zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla alkoholików oraz mityngi otwarte, w których uczestniczyć może każdy.

Mityngi zamknięte stwarzają uczestnikom możliwość nie skrępowanego dzielenia się osobistymi doświadczeniami, a także praktycznego stosowania zasad AA dla zachowania trzeźwości w ciągu najbliższych dwudziestu czterech godzin.
Choć wiele mityngów otwartych zachowuje konwencję swobodnych dyskusji, jednak większość przybiera postać ściśle zaplanowaną. Z reguły wypełniają je wypowiedzi jednego lub kilku uczestników, którzy dzielą się swymi doświadczeniami z okresu czynnego alkoholizmu czy też z procesu zdrowienia w AA.

Niektóre mityngi otwarte – na które zaprasza się ludzi zawodowo pomagających alkoholikom, dziennikarzy i inne osoby – służą informowaniu opinii publicznej o działalności AA.

Osoby nie będące alkoholikami, które po raz pierwszy uczestniczą w mityngu AA, są często zaskoczone słysząc, z jakim humorem niektórzy uczestnicy wspólnoty opowiadają o swych doświadczeniach z czasów picia.

Wypowiedzi bardzo różnią się między sobą – jedne mogą nie zawierać żadnych akcentów religijnych, podczas gdy inne mogą być przesycone głęboką religijnością.
Trzeba podkreślić, że każdy wypowiada się wyłącznie w swoim własnym imieniu, nie zaś w imieniu całego AA. Wszystkich łączy jednak wspólne pragnienie umocnienia własnej trzeźwości przez dzielenie się nią z innymi.

Większość uczestników AA przekonała się, że regularne uczestnictwo w mityngach jest niezbędne dla utrzymania trzeźwości. Nowych członków zachęca się, aby brali udział w mityngach tak często, jak to tylko możliwe.

Wielu uczestników opowiada, że krąg ich znajomych z AA znacznie się poszerzył w wyniku nieformalnych rozmów przy kawie, odbywających się przed mityngami i po ich zakończeniu.
Gdzie odbywają się mityngi AA

Grupy AA wynajmują na swe spotkania sale w kościołach, ośrodkach kultu religijnego, a także w wielu innych miejscach. Choć wiele mityngów AA odbywa się w pomieszczeniach będących w posiadaniu i użytkowaniu Kościoła, nie wynika stąd jakikolwiek związek czy przynależność do żadnych konkretnych instytucji czy ruchów religijnych. Korzystanie z tego rodzaju udogodnień jest raczej owocem otwartej i życzliwej akceptacji AA przez duchownych różnych wyznań, którzy od samych początków wspólnoty udzielali jej pomieszczeń za niewygórowaną opłata.

*Dlaczego duchowni powinni interesować się AA?
Duchowni są często pierwszymi osobami, do których czynni alkoholicy zwracają się po pomoc i zrozumienie i przed którymi otwarcie przyznają się do swojej choroby. W istocie wielu alkoholików oczekuje od duchownych porady duchowej zarówno przed przystąpieniem do AA, jaki później.

Niektórzy alkoholicy wcale nie chcą przestać pić albo też sądzą, że mogą ,,poradzić sobie sami”. Doradcy duchowi mogliby w takich przypadkach informować alkoholików, że pomoc dla nich istnieje – jeśli tylko oni sami staną się gotowi do jej przyjęcia.

Czy wśród uczestników AA są duchowni?

Tak. Alkoholizm nie zna żadnych wyjątków. Niemało duchownych alkoholików, różnych wyznań, osiągnęło trzeźwość dzięki uczestnictwu we wspólnocie.

Czy AA organizuje spotkania rekolekcyjne?

Nie, AA nie organizuje takich spotkań.

W jaki sposób duchowni powinni informować alkoholików o AA?

Duchowni ściśle współpracujący z AA wskazują, że udzielając porady alkoholikom należy przede wszystkim:

1. Wyjaśniać, że AA może pomóc jedynie wówczas, gdy oni sami będą chcieli zaprzestać picia.
2. Nakłaniać alkoholików do utrzymywania otwartej postawy wobec programu AA, nawet jeśli początkowo wyda im się pozbawiony sensu; przekonywać, że ich pierwsze wrażenia z pewnością ulegną zmianie, jeśli tylko będą nadal chodzić na mityngi.
3. Podkreślać, że AA ma tylko jeden cel: pomagać alkoholikom w osiąganiu trzeźwości.
4. Przypominać alkoholikom, że w AA reprezentowany jest pełny przekrój społeczeństwa. Nowo wstępujący spotykają tam ludzi wszystkich zawodów, że wszystkich środowisk. Bez względu na to, jak różne jest ich pochodzenie, wszystkich łączy uczestnictwo w programie zdrowienia AA.
5. Zapewniać alkoholików, że ich osobista anonimowość będzie zachowana.
6. Wyjaśniać, że alkoholizm – jak wskazuje wiedza medyczna – jest chorobą postępującą, która można powstrzymać (choć nigdy nie można się z niej ,,wyleczyć”) tylko wtedy, gdy alkoholik przestanie pić. W AA alkoholicy spotkają tysiące mężczyzn i kobiet, którzy, dzieląc się z nimi doświadczeniem trzeźwienia, mogą pomóc im znaleźć drogę do życia w trzeźwości, pełnego i satysfakcjonującego.

W jaki sposób duchowni mogą najskuteczniej współpracować z AA?

Pomocą dla duchownych, którzy wspierają radą alkoholików, może być kontakt z aktywnymi uczestnikami lokalnej grupy AA. Anonimowi Alkoholicy, gdy tylko zostaną powiadomieni, zajmą się ze szczególną uwagą nowicjuszem, jeśli tylko będzie on chciał pomocy; zabiorą go na mityng, podzielą się z nim swym doświadczeniem trzeźwienia w AA.

Oto co mogą zrobić duchowni, którzy pragnęliby poznać bliżej program AA:

1. Wziąć udział w kilku otwartych mityngach AA
2. Zaznajomić się z literatura AA – z książkami ,,Anonimowi Alkoholicy”, „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji”, ,,Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość”, ,,Życie w trzeźwości” czy broszurami,
3. Zapoznać się z duchowymi (choć nie związanymi z żadnym określonym wyznaniem) aspektami programu AA.
4. Zwrócić się do AA o pomoc, gdy sytuacja tego wymaga.
5. Otworzyć swoje drzwi dla mityngów AA.

W jaki sposób duchowni mogą skontaktować się z AA?

W miejscowej książce telefonicznej lub gazecie można znaleźć numer telefonu Anonimowych Alkoholików.

Literaturę na temat programu AA oraz szczegółowe wskazówki, jak skontaktować się z najbliższa grupa AA, można uzyskać telefonując lub pisząc pod adresem:

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa 243
tel./fax (0-22) 828-04-94
Internet: www.aa.org.pl
E-mail: aa@aa.org.pl

Najłatwiej jednak skontaktować się z AA dzwoniąc pod numer infolinii
801 033 242 lub korzystając z informacji <kontaktowych > zawartych na stronie AA.

Tekst zaczerpnięty ze strony www.aa.org.pl
Opracowano na podstawie broszury ,,Duchowni pytają o Wspólnotę AA”,
wydaną przez BSK AA w 2007r. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.